Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz CPU 벤치마크 및 기능

Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz CPU 벤치마크 및 기능

Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz

설명:

클래스: 서버

소켓:

FCLGA3647

클럭 속도: 2.6GHz

터보 속도: 3.7GHz

코어: 26개 스레드: 52

일반 TDP: 165W

캐시 크기: L1: 1664KB, L2: 26.0MB, L3: 36MB

다른 이름: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8171M CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Platinum 8171M CPU @ 2.60GHz

차트에 처음 등장한 CPU: 2018년 1분기

CPUmark/$Price : NA

전체 순위: 197

최종 가격 변동: NA

평균 CPU 표시: 30632

단일 스레드 등급: 2222
샘플: 3*
*오류 여유: 높음

읽기: 8